BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:1e36b9ba-101e-0012-0495-130c75000000 Time:2019-05-26T07:33:49.2948049ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:fd648768-a01e-0029-2e95-134e2b000000 Time:2019-05-26T07:33:49.2959396Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:6fa5f806-601e-00f3-4095-13eb00000000 Time:2019-05-26T07:33:49.2954485Z

图文排行

排行榜

美食栏目

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:2bfeca48-c01e-0054-2295-13d2e3000000 Time:2019-05-26T07:33:49.3162434Z

首播

重播

  自言自语、伸懒腰、站着吃饭……常被人们认为是不好、不礼貌的坏习惯,人们也尽量避免养成这些“坏习惯”。可是,你是否知道有些“坏习惯”不坏,常给我们的健康带来意想不到的效果。下面,告诉你9个不坏的“坏习惯”。

  1.自言自语

  自言自语对自己有镇静作用,且增加安全感,可以调整紊乱的思绪,尤其是在紧张、劳累时,想说什么就说什么,这样会感到轻松愉快。

视频集>>

热词:

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ff2bfc4c-201e-007c-6995-13a55c000000 Time:2019-05-26T07:33:49.3557786Z